Feta Cheese, Oregano and Eliris Olive Oil

Feta, Oregano & Eliris Extra Virgin Olive Oil
Feta cheese, oregano and Eliris olive oil

We wanted to share with you this deliciously simple recipe.

Take a piece of feta cheese, sprinkle with dried oregano and drizzle with fresh extra virgin olive oil – ideally Eliris!

Enjoy.

Share it